Report
A 2012 Social Accounting Matrix (SAM) for Viet Nam (in Vietnamese)

Ma trận hạch toán xã hội (SAM) là bộ số liệu mô tả các luồng chu chuyển của sản phẩm và tiền tệ, phản ánh quá trình phân phối lần đầu và phân phối lại theo ngành và theo khu vực thể chế của toàn bộ nền kinh tế trong một năm nhất định. Như vậy, việc xây dựng bộ số liệu SAM sẽ cung cấp bức tranh tổng thể về nền kinh tế, cho thấy những đặc điểm của nền kinh tế trong một thời điểm nhất định. Bên cạnh đó, SAM còn là số liệu đầu vào của một số mô hình như mô hình số nhân, mô hình cân bằng tổng thể (CGE) nhằm phân tích và đưa ra những khuyến nghị về chính sách.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với các tổ chức quốc tế xây dựng các bảng SAM cho Việt Nam cho các năm 1999, 2000, 2003, 2007 và 2011 dưới sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA). Việc cập nhật bảng SAM đã giúp CIEM và các tổ chức trong và ngoài nước khác sử dụng để phân tích chính sách kinh tế trong bối cảnh trong nước và quốc tế đang thay đổi. Các bảng SAM đó đã được sử dụng như một công cụ quan trọng để phân tích và đánh giá, chẳng hạn như: 1) Tác động của biến đổi khí hậu đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển ở Việt Nam đến năm 2050 ; 2) Các lựa chọn carbon thấp cho Việt Nam ; 3) Giá và các loại thuế nhiên liệu hóa thạch: tác động tới sự phát triển kinh tế và phân phối thu nhập tại Việt Nam , và các nghiên cứu khác.

Cuốn sách này giới thiệu bộ số liệu SAM 2012 dựa trên các dữ liệu điều tra Bảng vào – ra của doanh nghiệp (IO) gần đây nhất cho năm 2012 (theo cấu trúc Bảng nguồn – sử dụng – SUT) và Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS). So với bảng SAM 2011 mới nhất hiện nay (được xây dựng dựa trên số liệu khảo sát đầu vào - đầu ra của doanh nghiệp năm 2007), bên cạnh việc cập nhật các thông tin về cấu trúc của nền kinh tế đến năm 2012, SAM 2012 còn mở rộng chi tiết hơn về các hoạt động ngành và hàng hóa.